Kết quả xổ số Lâm Đồng được trực tiếp trên sóng Phát thanh FM tần số 92,5 Mhz của Đài PTTH Bình Dương, sóng AM tần số 873Khz và sóng FM tần số 102,7Mhz của Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long vào lúc 16 giờ 10 phút Chủ nhật hằng tuần

THÔNG TIN CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
STTTên văn bảnNgày tạoDownload
1 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021 28/04/2021
2 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020 28/04/2021
3 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019 28/04/2021
4 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 09/03/2021
5 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 13/01/2020
6 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 16/01/2019
7 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY 04/06/2018
8 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 05 NĂM CỦA DOANH NGHIỆP 21/03/2018
9 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018 21/03/2018
10 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017 21/03/2018
11 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 21/03/2018
12 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018 24/01/2018
13 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUÝ IV/2017 24/01/2018
14 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUÝ II/2017 24/01/2018
15 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 24/01/2018
16 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 16/04/2015
LIÊN KẾT WEBSITE